Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door SensationAir Capelle, nader te noemen: de verhuurder, aan de huurder, nader te noemen: de huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de verhuurder met de huurder gesloten overeenkomsten. Door de huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de verhuurder daarmee uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de gebruiker te eniger tijd toegepast ten voordele van de huurder geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen. 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald, en gebaseerd op door de huurder verstrekte gegevens. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de verhuurder de aanvraag schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in geval opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de huurder.

Artikel 3 Prijzen 
De door de verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdruk­kelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, be­lastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbie­ding(te) voorziene omstandigheden. De verhuurder zal de huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De huurder, niet handelende in de uitoe­fening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de over­eenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, ten­zij het prijsverhogingen be­treft waartoe de verhuurder op grond van wettelijke voorschrif­ten verplicht is.Artikel 4 Annuleringsbeleid

Annulering van de overeenkomst door de Huurder is mogelijk onder behoud van onze annuleringsvoorwaarden en dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de Verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de Huurder:

  • 0% van de overeengekomen prijs verschuldigd, bij een annulering, die 14 dagen ligt voor de dag van uitvoering

  • 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 14 en 7 dagen ligt voor dag van uitvoering.

  • 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 7 en 2 dagen ligt voor de dag van uitvoering

  • 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering die de dag voor uitvoering ligt of op de uitvoeringsdag zelf valt. 

Indien Huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen 3 maanden na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en met uitsluiting van annuleringen, waarbij de uitvoering ligt binnen 24 uur , projectafspraken en uitzonderingsdagen, inhuurmaterialen.

Uitzonderingen waarvoor een ander annuleringsvoorwaarden gelden

  • projectafspraken. Grote projecten, waarbij er veel materialen besproken worden, krijgen hun eigen annuleringsvoorwaarden, deze zullen in overleg worden vastgesteld en altijd schriftelijk vastgelegd worden en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden. 

  • koningsdag, koningsspelen, nationale buitenspeeldag, nationale burendag. Deze dagen hebben hun eigen annuleringsvoorwaarden , deze zullen schriftelijk in de offerte worden opgenomen en en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden. 

  • Materialen, die speciaal voor u worden ingehuurd, daarvoor gelden de annuleringsvoorwaarden van de partij, waar de Verhuurder bij inhuurt. deze voorwaarden zullen schriftelijk vastgelegd worden (offerte/orderbevestiging) en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden. 

Afkoop annuleringskosten


Voor 10% van de huursom kunt u op voorhand annuleringskosten afkopen, dit geeft u het recht om zonder opgaaf van reden en tot en met 3 dagen voor huurdatum de order te annuleren. Afkoop annuleringskosten kunt u alleen afsluiten op voorhand.

De regeling “Afkoop annuleringskosten”is alleen van toepassing als dit schriftelijk is vastgelegd door de Verhuurder. ( offerte/orderbevestiging) en de kosten van afkoop ten minste drie weken voor uitvoeringsdatum voldaan zijn. 


Annulering door Verhuurder

  • De Verhuurder heeft het recht ten alle tijde de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur te wijzigen. De Huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook. 

  • Bij slecht weer heeft de Verhuurder het recht de overeenkomst volledig te annuleren.


Artikel 5 Termijn/TijdstipVerhuur Afspraken tussen de verhuurder en de huurder betreffende het moment waarop de huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken)kan beschikken, zullen door de verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen.in geval ¬¬van(dreigende)overschrijding zal de verhuurder met de huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de verhuurder de aldus gemaakte nieuwe afspraken wederom niet in acht neemt heeft de huurder het recht de overeenkomst te ontbinden en wel twee weken na ontvangst door de verhuurder van een aangetekende sommatie tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie geen gehoor is gegeven. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die het gevolg is van de in dit artikel bedoelde overschrijding.

Artikel 6 Betaling, verzuim en annulering
6.1 Betaling dient contant of per pintransactie te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant of per pintransactie te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. De Huurder ontvangt achteraf een factuur voor bovengenoemde kosten.
6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 3 dagen voor aanvang van huur plaats te vinden. Voor last-minutes dient er op locatie voor het opzetten van het kussen of uitladen van de spellen of tijdens het ophalen bij ons magazijn voordat wij het inladen van een kussen of spellen betaald te worden! 
Mits de verhuurder nalaat de gehuurde artikelen correct te leveren, en de betaling nog niet is voldaan zal achteraf een aangepaste factuur verstuurd worden.
6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
6.4 Zodra de huurder in verzuim van betaling is de Verhuurder gemachtigd ná een derde betalingsherinnering, het bedrag met €35 incassokosten te verhogen, de huurder heeft vervolgens nog twee dagen de betaling alsnog te voldoen.
Indien dit niet gebeurt is de Verhuurder genoodzaakt dit uit handen te geven aan het incassobureau.
Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
6.5 Laat u op de huurdag niets van u horen en/of wordt de bestelling binnen 3 dagen van huurdag geannuleerd? Dan wordt de huurprijs van uw bestelling in rekening gebracht, inclusief eventuele extra gemaakte kosten.

Artikel 7 Uitvoering

7.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.
7.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
7.3 Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht. 

Artikel 8 Verzekeringen
De gehuurde materialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. 

Artikel 9 Reclames
9.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. 9.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 1 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van het gehuurde aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.
10.3 vanaf het moment van terbeschikkingstelling tot aan retourname van de huurmaterialen waaronder emballage is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.
10.4 Indien bij terbeschikkingstelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder. 

Artikel 11 overmacht 11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: ernstige prive kwesties waaronder sterfgevallen en ziekte, stormachtig weer en/of windkracht 4+, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen, en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 12 Ontbinding 
De verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld: 

1.indien de huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
2.indien de huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
3.indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is.

In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de huurder gehouden alle reeds door de verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van de dag huur van de gehuurde artikelen, onverminderd het recht van de verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen. 

Artikel 13 Geschillenbeslechting en Rechtskeuze
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.

Artikel 14- Klachtenregeling 
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillen
 
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer ingediende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie , zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 16 Borg

Per order betaal je eenmalig € 50 borg voor springkussens, deze borg is voor ons een zekerheidsstelling dat de gehuurde product(en) in goede staat geretourneerd worden. Indien de product(en) volgens afspraak in dezelfde staat geretourneerd worden, storten wij de borg binnen 3 tot 5 werkdagen na retourontvangst van de goederen op het rekeningnummer dat je gebruikt hebt voor de betaling, als de betaling per pin/contant is voldaan vragen wij naar uw bankgegevens.
Zowel bij levering als retour ontvangst worden onze goederen gecontroleerd op o.a. schade, staat, volledigheid en functioneren. Mocht het voorkomen dat dit ons is ontgaan en u de spullen ontvangt niet naar behoren dient u dit per direct bij ons te melden met indien nodig een foto. Alle artikelen dienen zoals ontvangen ook weer geretourneerd te worden. In de meeste gevallen kunnen we zonder problemen de borg terugstorten, we doen ook niet moeilijk over een krasje of kleine beschadiging. Het kan echter voorkomen dat de borg ingehouden moet worden dit kan gebeuren in de volgende situaties. 

Wanneer wordt er borg ingehouden?
- Schade
Indien er tijdens de huurperiode schade is ontstaan aan onze goederen dient deze schade vergoed te worden. De kosten voor deze schade worden in eerste instantie ingehouden van de borg, mocht de schade groter zijn, dan zullen de resterende kosten in rekening gebracht worden.

- Niet Compleet 
Je brengt de artikelen niet compleet / volledig retour. Op dit moment houden wij de borg in totdat alles volledig geretourneerd is of verrekenen de kosten van de ontbrekende onderdelen met de borg.

- Te Laat RetourKomen de artikelen later dan afgesproken retour dan zullen hier extra huurkosten voor in rekening gebracht worden die in eerste instantie van de borg ingehouden worden.  Te laat terugbrengen = 1 dag extra huur.

-Niet Schoon en Droog
We doen er alles aan om elke klant schone materialen te leveren, zodat iedereen er plezier van heeft. Mocht er onverhoopt toch een springkussen nat of vuil bij u geleverd worden, neem dan direct contact op met ons en stuur foto's van de situatie. 
Breng je onze materialen niet schoon en droog retour dan zullen we kosten voor de reiniging inhouden van de borg. De reinigingskosten verschillen per attractie en liggen ook aan de mate van de vervuiling. Breng je een springkussen nat of vuil retour dan worden er € 50 aan reinigingskosten ingehouden van de borg. Is het springkussen nat op de dag van retour? Neem dan even contact op wellicht kun je het springkussen ook later, schoon en droog terug brengen. 


Leveringsvoorwaarden SensationAir-Capelle a/d IJssel gevestigd te Capelle a/d IJssel.